CPR service

CPR service

Indhold

Beskrivelse

Generelt indeholder regionens CPR-komponent alle CPR-numre på borgere i region Syddanmark, hvilket inkluderer de tilstødende kommuner (eks: Horsens) til region Midtjylland.

Derudover kan der forespørges på de CPR-numre som regionen har tegnet abonnement på, hvilket eksempelvis vil sige CPR-numre på de patienter udenfor regionen som har været i behandling på et af regionens sygehuse.  Nedenstående scenarier beskriver, hvordan og med hvilke metoder klientsystemerne skal tilgå regionens CPR-services.

Overordnet består CPR-servicen af metoder der giver mulighed for at lave opslag, abonnement og hente ændringer på CPR information. Servicen skal også bruges når der i Region Syddanmark skal tildeles erstatnings CPR-numre.

Det er som minimum nødvendigt, at man i forespørgslen benytter et brugernavn, password som kan rekvireres ved, at forespørge regionens strategi- og udviklingsafdeling. Det er systemejer der er ansvarlig for rekvirering af username, password da systemejer har ansvaret for, at det pågældende system må forespørge på CPR-numre.

Der er en række integrationsscenarier der skal overvejes ved integration til regionens CPR-service, se integrationsscenarier.

Følgende metoder er tilgængelige:

Sikkerhed

Brugernavn og password

Erstatningscpr-numre

Der er udarbejdet en "teknisk" model for en koordineret tildeling af erstatningscprnumre, se vedhæftet fil.

Teknisk model for tildeling af erstatningscprnumre i RSD_ver 1.0.9.doc
  

WSDL

Servicen benytter følgende WSDL. (Version 1.2).
En SOSI-enabled version kan hentes her. (Denne version bliver ikke længere udviklet).

Internet Explorer
Internet Explorer gemmer filen som .xml?    FireFox gør det korrekt!   

Integrationscenarier

Scenarie 1 og 5 beskriver en option som klientsystemet kan vælge at benytte, hvorimod det er et krav, at scenarie 2-5 implementeres. Har klientsystemet ikke mulighed for dette bedes systemejer eller leverandør kontakte regionens strategi og udviklingsafdeling.

Scenarier

Scenarie 1:

Er det første gang klientsystemet skal integrere til regionens CPR-service skal der tegnes abonnement på klientsystemet eksisterende CPR-numre. Dette gøres som et engangsudtræk fra klientsystemets CPR-database. Udtrækket afhænger lidt af antallet af CPR-numre som forefindes i klientsystemets database. Drejer det sig om et mindre antal CPR-numre (50 - 100.000) er det mere fordelagtig, at klientsystemet selv varetager denne opdatering og efterfølgende skriver abonnement, se scenarie 2.  Nedenstående sekvensdiagram beskriver, hvad klientsystemet skal foretage sig i en opstarts fasen inden idriftssættelse af CPR-servicen.


Scenarie 2:

Med hensyn til den fremtidige driftssituation er det nødvendigt, at klientsystemet opdaterer systemets eget interne CPR-register. Det gøres ved, at kalde nedenstående metoder som henter de CPR-numre som klientsystemet abonnere på og hvor der er sket ændringer siden sidst (eks. personen har skiftet adresse). Opdateringssekvensen (daglig, ugentlig) kan defineres i servicens og bestemmes af klient systemet. 

Ved tilføjelse af (s) i metoden er det muligt at kalde med et array (liste) på maks. 1000 CPR-numre og få en tilsvarende liste af CPR-ændringer retur. Se en detajleret beskrivelser under metoderne.

Scenarie 3:

Dette scenarie beskriver, hvordan CPR-servicen tænkes anvendt i daglig drift af klientsystemet.

Vigtigt: Klientsystemet skal først forespørge i egen CPR-database og findes CPR-nummeret ikke i klientsystemets egen database foretager klientsystemet et forespørgsel (request) til CPR-servicen og tegner abonnement på dette CPR-nummer. Har klientsystemet ikke mulighed for, at forespørge i egen database først skal udviklingssektionen i RSD kontaktes.  

Når metoden getPersonDetailLocal(s) kaldes og returnere en nulværdi betyder det, at borgere bor udenfor regionen og det er derfor nødvendigt for klientsystemet at forespørge metoden getPersonDetailCentral som forespørger det centrale CPR-register og videreformidler dette CPR-nummer til klientsystemet. 


 

Scenarie 4:

Det er klientsystemet eget ansvar, at "rydde" op og holde styr på CPR-numre i systemets egen database.

Klientsystemet har via metoderne subscribe og unsubscribe mulighed for, at markere om man ønsker at modtage ændringer eller IKKE modtage ændringer på et bestemt CPR-nummer.

Der må kun tegnes abonnemet på borgere, hvor man har en legal adkomst til at have borgeren i systemet - fx hvis personen er i behandling på en af regionens sundhedsinstitutioner, er ansat i regionen eller lignende. Hvis adkomsten til at have personen i klientsystemet ophører, skal abbonementet slettes. Det er derfor nødvendigt, at der sker en løbende oprydning og vedligeholdelse i klientsystemet, hvilket pålægges systemejer, leverandør, etc. at opretholde. 

Det bemærkes, at abonnement på ajourføring af CPR-oplysninger for patienter, som har været i behandling på en af regionens sundhedsinstitutioner, må opretholdes så længe registreringer om behandlingen bevares i systemet.


 

Scenarie 5:

Når kliniske systemer skal integrere til regionens CPR services skal klientsystemet implementere en service så cpr ændringer kan pushe over til klientsystemet. Denne løsning foretrækkes kun ifm. kliniske systemer, hvor det er væsentligt, at klient-systemet løbende adviseres om ændringer i CPR-data (hvor periodisk opdatering initieret fra klient-systemet ikke er tilstrækkeligt - scenarie 2).  

Tilgængelige metoder

GetPersonDetailsLocal

Denne metode giver mulighed for at lave CPR-forespørgsler på borgere i RSDs lokale database, som indeholder CPR-information om borgerne i RSD og de tilgrænsende kommuner samt personer der har været i kontakt med et af sygehusene i RSD.

Tekniske detaljer

Søgekriterier
XML navn
Beskrivelse
authentification Brugernavn og password for adgang til servicen
civilRegistrationNumber
CPR-nummeret på borgeren. Skal angives i formatet DDMMÅÅXXXX.
subscribe
Angiver om man ønsker at systemet skal modtage ændringer når CPR-informationen opdateres.
Udtræksfelter
XML navn
Implementeret  
   fra version
Beskrivelse
Eksempel
addressInformation-
ProtectionIndicator
1.0
Angiver om der er adressebeskyttelse "0"
cityName 1.0 Navnet på byen. "Odense"
floor 1.0 Etage personen bor på "3"
houseLetter 1.0 Husbogstav "B"
houseNumber 1.0 Husnummer "12"
municipalityCode 1.0 Kommunkode "460"
roomNumber Kun 1.0 (udgår) Værelsesnummer "2"
sideOrDoor 1.1 Side af opgangen eller nummeret på døren som personen bor på "tv" eller "4"
streetName 1.0 Vejnavn "Christiansgade"
civilRegistrationNumber 1.0 CPR-nummer på personen der forespørges på "1112130PM1"
civilSubstitute-
NumberNational
Ikke implementeret
(returnerer ikke noget)
Det nationale erstatnings-CPR-nummer, bruges i forbindelse med erstatnings CPR-numre "2123130349"
civilStatusCode 1.1 Civilstandskode:
F - Fraskilt
G - Gift
U - Ugift
E - Enke/enkemand
P - Registreret parnterskab
O - Ophævelse af registreret partnerskab
L - Længstlevende
D - Død
9 - Ukendt
"F"
countryIdentifi-
cationCode
1.0 Landekode (Cpr-registrets) "5172" (Tyrkiet)
countryIdentifi-
cationText
1.1 Landetekst "Danmark"
parishDistrictCode 1.1 Sognekode "7774"
parishDistrictText 1.1 Sognetekst "Skt. Knuds Odense"
socialDistrictCode 1.1 Socialkode "2"
socialDistrictText 1.1 Socialtekst "Dalum"
populationDistrictCode 1.1 Befolkningskode "0001"
populationDistrictText 1.1 Befolkningstekst "Skibhus"
vacantDate 1.0
udgår fra 1.2
Dato for personens ændring i bopæl, udrejse, død eller forsvinden
NB! Fra v. 1.2 anvendes statusDate istedet
"2007-08-13"
vacantCode
1.0
udgår fra 1.2
Type af ændring:
F - Fraflyttet
U - Udrejst
D - Død
V - Væk (forsvundet)
Fra version 1.2 anvendes statuskode istedet
"F"
personGenderCode
1.0 Personens køn.
Gyldige typer:
M (mand)
K (kvinde)
"K"
firstName 1.0 Personens officielle fornavn "Marie"
lastName 1.0 Personens officielle efternavn "Prøveklud"
middleName 1.0 Personens officielle mellemnavn "Else"
adrName 1.1 Adresseringsnavn (kunstnernavn)  
practitionerIdenti-
ficationCode
1.0 Ydernummer på personens læge "123456"
postCodeIdentifier 1.0 Postnummer "5000"
streetNumber 1.1 Vejnummer i vejregistret  
nextOfKinCivilRegistrationNumber 1.1 CPRnr på den tættest knyttede slægtning  
regionalCode 1.1 Koden til regionen "1083"
regionalName 1.1 Navnet på regionen "Region Syddanmark"
birthDate 1.1 Dato for fødsel. Bemærk at datoen leveres i DateTime i UTC format, kompenseret for dansk tidszone.
Det anbefales at "lægge to timer til" og smide tidsdelen væk, for at være sikker på få den korrekte dato.
 
statusCode 1.2 Statuskode iflg. Cprkontoret 
01 = Aktiv, bopæl i dansk folkeregister
03 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i dansk folkeregister
05 = Aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister
07 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i grønlandsk folkeregister
20 = Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister men tildelt personnummer af skattehensyn
(kommunekoderne 0010, 0011, 0012 og 0019)
30 = Inaktiv, annulleret personnummer
50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer
60 = Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn
70 = Inaktiv, forsvundet
80 = Inaktiv, udrejst
90 = Inaktiv, død
 
statusDate 1.2 Dato for sidste ændring til inaktiv status 
 
uAddressStartDate 1.2 Startdato for seneste opdatering af udlandsadresse  
uAddressContryCode 1.2 Landekode for udlandsadressen  
[www.cpr.dk/cpr]
"5100" Danmark
uAddressR1 1.2 Udlandsadresse linie1  
uAddressR2 1.2 Udlandsadresse linie2  
uAddressR3 1.2 Udlandsadresse linie3  
uAddressR4 1.2 Udlandsadresse linie4  
uAddressR5 1.2 Udlandsadresse linie5  
contactAddressStartDate 1.2 Startdato for seneste opdatering af kontaktadresse  
contactAddressR1 1.2 Kontaktadresse linie1  
contactAddressR2 1.2 Kontaktadresse linie2  
contactAddressR3 1.2 Kontaktadresse linie3  
contactAddressR4 1.2 Kontaktadresse linie4  
contactAddressR5 1.2 Kontaktadresse linie5  
addrCOname 1.2 C/O adresse  
adrTilflytDato 1.2 Tilflytningsdato for seneste adresseændring  
adrTilflytKommuneDato 1.2 Tilflytningsdato for seneste flytning til gældende kommune  
personIdentifierSpouse 1.2 Henvisningscprnummer til ægtefælle  
personIdentifierMother 1.2 Henvisningscprnummer til moder  
personIdentifierFather 1.2 Henvisningscprnummer til fader  
addressProtectionSurveys 1.2 Forskerbeskyttelse.
Borgeren har frabedt sig deltagelse i videnskabelige undersøgelser.

lastUpdated 1.2 Dato for seneste opdatering af cpr-data "2007-08-13"


GetPersonDetailsLocals

Samme metode som getPersonDetailsLocal med den forskel at der returneres en liste af personoplysninger og at der ikke kan tegnes abonnement.

Tekniske detaljer

Søgekriterier
XML navn
Beskrivelse
authentification Brugernavn og password for adgang til servicen
civilRegistrationNumbers
Liste af CPR-nummere på borgerene. Skal angives i formatet DDMMÅÅXXXX.
Udtræksfelter

Returnerer en liste af PersonDetails som beskrevet i getPersonDetailsLocal.

GetPersonDetailsCentral

Denne metode giver mulighed for at lave CPR-forespørgsler på borgere i det landsdækkende CPR-register. Metoden bruges typisk, hvis personen ikke kunne findes med getPersonDetailsLocal.

Tekniske detaljer

Søgekriterier
XML navn Beskrivelse
authentification Brugernavn og password for adgang til servicen
civilRegistrationNumber CPR-nummeret på borgeren. Skal angives i formatet DDMMÅÅXXXX.
subscribe Hvis værdien sættes true kopieres oplysningerne fra det centrale CPR-register til den lokale database og fremtidige ændringer vil blive videregivet til det forespørgende system
Udtræksfelter
XML navn
Implementeret  
   fra version
Beskrivelse
Eksempel
addressInformation-
ProtectionIndicator
1.0
Angiver om der er adressebeskyttelse "0"
cityName 1.0 Navnet på byen. "Odense"
floor 1.0 Etage personen bor på "3"
houseLetter 1.0 Husbogstav "B"
houseNumber 1.0 Husnummer "12"
municipalityCode 1.0 Kommunkode "460"
roomNumber Kun 1.0 (udgår) Værelsesnummer "2"
sideOrDoor 1.1 Side af opgangen eller nummeret på døren som personen bor på "tv" eller "4"
streetName 1.0 Vejnavn "Christiansgade"
civilRegistrationNumber 1.0 CPR-nummer på personen der forespørges på "1112130PM1"
civilSubstitute-
NumberNational
Ikke implementeret
(returnerer ikke noget)
Det nationale erstatnings-CPR-nummer, bruges i forbindelse med erstatnings CPR-numre "2123130349"
civilStatusCode 1.1 Civilstandskode:
F - Fraskilt
G - Gift
U - Ugift
E - Enke/enkemand
P - Registreret parnterskab
O - Ophævelse af registreret partnerskab
L - Længstlevende
D - Død
9 - Ukendt
"F"
countryIdentifi-
cationCode
1.0 Landekode (Cpr-registrets) "5172" (Tyrkiet)
countryIdentifi-
cationText
1.1 Landetekst "Danmark"
parishDistrictCode 1.1 Sognekode "7774"
parishDistrictText 1.1 Sognetekst "Skt. Knuds Odense"
socialDistrictCode 1.1 Socialkode "2"
socialDistrictText 1.1 Socialtekst "Dalum"
populationDistrictCode 1.1 Befolkningskode "0001"
populationDistrictText 1.1 Befolkningstekst "Skibhus"
vacantDate 1.0
udgår fra 1.2
Dato for personens ændring i bopæl, udrejse, død eller forsvinden
NB! Fra v. 1.2 anvendes statusDate istedet
"2007-08-13"
vacantCode
1.0
udgår fra 1.2
Type af ændring:
F - Fraflyttet
U - Udrejst
D - Død
V - Væk (forsvundet)
Fra version 1.2 anvendes statuskode istedet
"F"
personGenderCode
1.0 Personens køn.
Gyldige typer:
M (mand)
K (kvinde)
"K"
firstName 1.0 Personens officielle fornavn "Marie"
lastName 1.0 Personens officielle efternavn "Prøveklud"
middleName 1.0 Personens officielle mellemnavn "Else"
adrName 1.1 Adresseringsnavn (kunstnernavn)  
practitionerIdenti-
ficationCode
1.0 Ydernummer på personens læge "123456"
postCodeIdentifier 1.0 Postnummer "5000"
streetNumber 1.1 Vejnummer i vejregistret  
nextOfKinCivilRegistrationNumber 1.1 CPRnr på den tættest knyttede slægtning  
regionalCode 1.1 Koden til regionen "1083"
regionalName 1.1 Navnet på regionen "Region Syddanmark"
birthDate 1.1 Dato for fødsel. Bemærk at datoen leveres i DateTime i UTC format, kompenseret for dansk tidszone.
Det anbefales at "lægge to timer til" og smide tidsdelen væk, for at være sikker på få den korrekte dato.
 
statusCode 1.2 Statuskode iflg. Cprkontoret 
01 = Aktiv, bopæl i dansk folkeregister
03 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i dansk folkeregister
05 = Aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister
07 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i grønlandsk folkeregister
20 = Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister men tildelt personnummer af skattehensyn
(kommunekoderne 0010, 0011, 0012 og 0019)
30 = Inaktiv, annulleret personnummer
50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer
60 = Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn
70 = Inaktiv, forsvundet
80 = Inaktiv, udrejst
90 = Inaktiv, død
 
statusDate 1.2 Dato for sidste ændring til inaktiv status 
 
uAddressStartDate 1.2 Startdato for seneste opdatering af udlandsadresse  
uAddressContryCode 1.2 Landekode for udlandsadressen  
[www.cpr.dk/cpr]
"5100" Danmark
uAddressR1 1.2 Udlandsadresse linie1  
uAddressR2 1.2 Udlandsadresse linie2  
uAddressR3 1.2 Udlandsadresse linie3  
uAddressR4 1.2 Udlandsadresse linie4  
uAddressR5 1.2 Udlandsadresse linie5  
contactAddressStartDate 1.2 Startdato for seneste opdatering af kontaktadresse  
contactAddressR1 1.2 Kontaktadresse linie1  
contactAddressR2 1.2 Kontaktadresse linie2  
contactAddressR3 1.2 Kontaktadresse linie3  
contactAddressR4 1.2 Kontaktadresse linie4  
contactAddressR5 1.2 Kontaktadresse linie5  
addrCOname 1.2 C/O adresse  
adrTilflytDato 1.2 Tilflytningsdato for seneste adresseændring  
adrTilflytKommuneDato 1.2 Tilflytningsdato for seneste flytning til gældende kommune  
personIdentifierSpouse 1.2 Henvisningscprnummer til ægtefælle  
personIdentifierMother 1.2 Henvisningscprnummer til moder  
personIdentifierFather 1.2 Henvisningscprnummer til fader  
addressProtectionSurveys 1.2 Forskerbeskyttelse.
Borgeren har frabedt sig deltagelse i videnskabelige undersøgelser.

lastUpdated 1.2 Dato for seneste opdatering af cpr-data "2007-08-13"


GetPersonDetailCentrals


Samme metode som getPersonDetailsCentral med den forskel at der returneres en liste af personoplysninger og at der ikke kan tegnes abonnement.

Tekniske detaljer

Søgekriterier
XML navn
Beskrivelse
authentification Brugernavn og password for adgang til servicen
civilRegistrationNumbers
Liste af CPR-nummere på borgerene. Skal angives i formatet DDMMÅÅXXXX.
Udtræksfelter

Returnerer en liste af PersonDetails som beskrevet i getPersonDetailsCentral.

GetPersonDetailsAnywhere

Metoden kan bruges af systemer som ikke kan spørge på enten local eller central oplysninger. Her er funktionerne samlet i et kald, hvor der først spørges med local funktionen, og herefter central funktionen hvis local forespørgslen ikke returnerede nogen oplysninger. Se getPersonDetailsLocal og getPersonDetailsCentralfor flere oplysninger.

Tekniske detaljer

Søgekriterier
XML navn
Beskrivelse
authentification Brugernavn og password for adgang til servicen
civilRegistrationNumber
CPR-nummeret på borgeren. Skal angives i formatet DDMMÅÅXXXX.
subscribe
Angiver om man ønsker at systemet skal modtage ændringer når CPR-informationen opdateres.
Udtræksfelter

Returnerer PersonDetails som beskrevet i getPersonDetailsLocal eller getPersonDetailsCentral.

SubscribePersonDetails

Denne metode giver mulighed for at markere at man ønsker at modtage ændringer på en person i den lokale CPR-database.

Tekniske detaljer

Søgekriterier
XML navn Beskrivelse
authentification Brugernavn og password for adgang til servicen
civilRegistrationNumber CPR-nummeret på borgeren. Skal angives i formatet DDMMÅÅXXXX.
Udtræksfelter  

Ingen.

I tilfælde af fejl kastes der en civilRegistrationException

UnsubscribePersonDetails

Denne metode giver mulighed for at markere at man IKKE længere ønsker at modtage ændringer på en person i den lokale CPR-database.

Tekniske detaljer

Søgekriterier
XML navn Beskrivelse
authentification Brugernavn og password for adgang til servicen
civilRegistrationNumber CPR-nummeret på borgeren. Skal angives i formatet DDMMÅÅXXXX.
Udtræksfelter  

Ingen.

I tilfælde af fejl kastes der en civilRegistrationException

GetCivilRegistrationNumbersChanged

Metoden giver mulighed for at spørge på ændringer i CPR-information indenfor en given tidsperiode for et bestemt system.

Tekniske detaljer

Søgekriterier
XML navn
Beskrivelse
authentification Brugernavn og password for adgang til servicen
from Fra og med den dato, hvor der skal tjekkes for ændringer
to Til den dato, hvor der skal tjekkes for ændringer


Udtræksfelter  

Returnerer en liste af CPR-numre på de personer, hvor der optræder ændringer.

BEMÆRK: Datoen for seneste ændring, der skal ligge mellem 'from' og 'to'. Metoden returnerer ikke cpr-numre, der er ændret efter 'to' datoen, selv om også er ændret på et tidspunkt mellem 'from' og 'to'.

I tilfælde af fejl kastes der en civilRegistrationException

CreateSubstitutePersonDetails

Metoden giver mulighed for at oprette en person med et erstatningscprnr.

Tekniske detaljer

Søgekriterier

Erstatningscprnummeret genereres automatisk ud fra følgende kriterier:

1) fødselsdato

2) køn

3) forbogstaver (fornavn og efternavn) anvendes på 8. og 9. position.

4) Erstatningsnummer efter 1-3 skal være ledigt (dvs. ikke tidligere tildelt)

5) hvis 4 ikke kan opfyldes skiftes bostav på 9. position til næste ledige. 

XML-navn Beskrivelse Obligatorisk
authentification Brugernavn og password for adgang til servicen ja
substitutePersonDetails Indeholder informationer til brug ved oprettelse af person med erstatningscprnr. Se nedenunder: ja
     
birthDate Fødselsdato for person ja
personGenderCode Personens køn.
Gyldige typer:
M (mand)
K (kvinde)
ja
firstName Fornavn nej
middleName Mellemnavn nej
lastName Efternavn nej
adrName Adresseringsnavn ja
practitionerIdenti-
ficationCode
Ydernummer på egen læge nej
streetNumber Vejnummer i vejregistret nej
houseNumber Husnummer nej
houseLetter Husbogstav nej
floor Etage nej
sideOrDoor Side af opgangen eller nummeret på døren som personen bor på.
Fx. "th" eller "4".
nej
municipalityCode Kommunekode nej
civilStatusCode Civilstandskode:
F - Fraskilt
G - Gift
U - Ugift
E - Enke
9 - Ukendt
nej
civilSubstitute-
NumberNational
Hvis nationalt erstatningscprnummer kendes ved oprettelsen angives dette; eller tildeles dette efterfølgende nej
uAddressStartDate Startdato for seneste opdatering af udlandsadresse (format yyyy-mm-dd) nej
uAddressCountryCode Landekode for udlandsadressen nej
uAddressR1 Udlandsadresse linje 1 nej
uAddressR2 Udlandsadresse linje 2 nej
uAddressR3 Udlandsadresse linje 3 nej
uAddressR4 Udlandsadresse linje 4 nej
uAddressR5 Udlandsadresse linje 5 nej
contactAddressStartDate Startdato for seneste opdatering af kontaktadresse (format yyyy-mm-dd) nej
contactAddressR1 Kontaktadresse linje 1 nej
contactAddressR2 Kontaktadresse linje 2 nej
contactAddressR3 Kontaktadresse linje 3 nej
contactAddressR4 Kontaktadresse linje 4 nej
contactAddressR5 Kontaktadresse linje 5 nej
Udtræksfelter  

Returnerer det tildelte erstatningscprnummer.

I tilfælde af fejl smides der en civilRegistrationException

UpdateSubstitutePersonDetails

Metoden giver mulighed for at opdatere en person med et erstatningscprnr.

Tekniske detaljer

Søgekriterier

XML-navn Beskrivelse Obligatorisk
authentification Brugernavn og password for adgang til servicen ja
substitutePersonDetails Indeholder informationer til brug ved opdatering af person med erstatningscprnr. Se nedenunder: ja
     
civilSubstituteNumber Det tidligere tildelte erstatningscprnummer ja
personGenderCode Personens køn.
Gyldige typer:
M (mand)
K (kvinde)
ja
firstName Fornavn nej
middleName Mellemnavn nej
lastName Efternavn nej
adrName Adresseringsnavn ja
practitionerIdenti-
ficationCode
Ydernummer på egen læge nej
streetNumber Vejnummer i vejregistret nej
houseNumber Husnummer nej
houseLetter Husbogstav nej
floor Etage nej
sideOrDoor Side af opgangen eller nummeret på døren, som personen bor på.
Fx. "th" eller "4".
nej
municipalityCode Kommunekode nej
civilStatusCode Civilstandskode:
F - Fraskilt
G - Gift
U - Ugift
E - Enke
9 - Ukendt
nej
civilSubstitute-
NumberNational
Nationalt erstatningscprnummer hvis dette er tildelt nej
uAddressStartDate Startdato for seneste opdatering af udlandsadresse (format yyyy-mm-dd) nej
uAddressCountryCode Landekode for udlandsadressen nej
uAddressR1 Udlandsadresse linje 1 nej
uAddressR2 Udlandsadresse linje 2 nej
uAddressR3 Udlandsadresse linje 3 nej
uAddressR4 Udlandsadresse linje 4 nej
uAddressR5 Udlandsadresse linje 5 nej
contactAddressStartDate Startdato for seneste opdatering af kontaktadresse (format yyyy-mm-dd) nej
contactAddressR1 Kontaktadresse linje 1 nej
contactAddressR2 Kontaktadresse linje 2 nej
contactAddressR3 Kontaktadresse linje 3 nej
contactAddressR4 Kontaktadresse linje 4 nej
contactAddressR5 Kontaktadresse linje 5 nej


Udtræksfelter  

Ingen

I tilfælde af fejl smides der en civilRegistrationException

GetCivilRegistrationNumberSubstitutions

Ikke implementeret


Metoden giver mulighed for at spørge på skift af cprnr indenfor en given tidsperiode for et bestemt system.

Tekniske detaljer

Søgekriterier
XML navn
Beskrivelse
authentification Brugernavn og password for adgang til servicen
system
Systemnavnet på det system der abonnerer på ændringer.
from Fra og med den dato, hvor der skal tjekkes for ændringer
to Til den dato, hvor der skal tjekkes for ændringer


Udtræksfelter  

Returnerer en liste af CPR-numre (oprindeligt cprnr og nyt cprnummer) som er skiftet i den angivne tidsperiode, som det pågældende system har abonnement på.

CivilRegistrationException

Kastes af de beskrevne metoder i tilfælde af fejl.

Tekniske detaljer

Udtræksfelter

XML navn Beskrivelse
errorCode Angiver fejlkoden
errorDescription Angiver en kort beskrivelse af fejlen

Fejlkoder

Kode Besked Beskrivelse
1 An internal error occurred. Ved fejl internt i cpr-servicen.
2 CPR-nr not found. Hvis cpr-nummer ikke findes.
3 Credentials for the system not found. Hvis der sendes et ukendt bruger-id.
4 Authentification failed. Hvis der ikke kunne logges ind.
5 Authorisation failed. Hvis der er kaldt en service, der ikke er adgang til.
6 Unknown error. Bruges ikke pt.
7 An error occurred accessing the central CPR-register. Hvis der opstår fejl under opslag i det centrale cpr-register.
8 CPR-nr is invalid. Hvis cpr-nummer er null eller har en længde forskellig fra 10.
9 Unkown method call. Bruges ikke pt.
10 Method not implemented yet. Ved kald af servicen getCivilRegistrationNumberSubstitutions.
11 The ID-Card could not be reckognized as a 'user ID-Card'. Bruges ikke pt.
12 Too much data, please request less or narrow search. Hvis der ud fra en søgning er fundet flere end 1000 personer.
13 Use local lookup when data is available locally. Ved forsøg på opslag i det centrale cpr-register, når data haves lokalt.
14 Subscription exists. Ved forsøg på tegning af abonnement, som allerede findes.
15 Authentification not found. Anvendes kun ved SOSI authentication.
16 Wrong value. Bruges ikke pt.

Push CPR

Andre systemer, som ønsker at modtage CPR-opdateringer, kan selv udstille en service til dette.
Her er et udkast til en WSDL, som kan anvendes. Den anvendte opbygning er ikke et krav, når blot XSD-elementerne overholdes.

WSDL'en udstiller en service til opdatering af cpr-oplysninger, som benytter brugernavn/password til autentificering. Denne indeholder en række inputfelter, som svarer til felterne i GetPersonDetailsLocal. Desuden udstiller den en anden service til skift af cpr-nummer. Denne har som input det oprindelige cpr-nummer samt det nye.
Begge services har ingen returværdier, men kaster en exception i tilfælde af fejl.

Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.